دسترسی آسان به مطالب آموزشی،جذاب،خواندنی و سرگرم کننده در گشت روزانه

شرایط تغییر رشته دانشگاه پیام نور

ماده ٤٨ آیین نامه آموزشی :دانشجو در طول تحصیل در مقطع كاردانی و كارشناسی می تواند، با داشتن شرایط زیر و موافقت شورای آموزشی مركز از یك رشته تحصیلی به رشته تحصیلی دیگر در همان گروه آزمایشی و در همان مركز تغییر رشته دهد:

١_ دارای شرایط بندهای ١ ، 2 ، 3 ، 4 وتبصره ١ ماده ٣٧ باشد.
         ماده ٣٧ : انتقال دانشجو به مراكز دانشگاه منوط به شرایط زیر است:
١_ دانشجو شرایط ادامه تحصیل در مركز یا دانشگاه مبدا را داشته باشد.
٢_ دانشجو حداقل ٢٤ واحد درسی را در مركز یا دانشگاه مبدا با موفقیت گذرانده باشد.
٣_ میانگین كل دانشجو حداقل ١٢ باشد.
٤_ نمره آزمون ورودی دانشجو از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در همان رشته تحصیلی و در همان سال در مركز مقصد در سهمیه مربوط كمتر نباشد . با انتقال دانشجو از مراكز دانشگاه به مراكز ردیف بالاتر جدول ردیف بندی مراكز دانشگاه، مركز مقصد موافق باشد.
تبصره ١: دانشجویان رشته های تحصیلی علوم با میانگین كل حداقل ١٥ و دانشجویان رشته های تحصیلی علوم انسانی با میانگین كل حداقل ١٦ از داشتن شرط موضوع بند ٤ معاف می باشند . این معافیت مشروط بر گذراندن حداقل ١٢ واحد درسی غیر عمومی است.
 

٢_ با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصیل پس از تطبیق درس ها و پذیرفتن واحدهای درسی گذرانده شده طبق مفاد فصل یازدهم آیین نامه آموزشی ، امكان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته تحصیلی جدید را داشته باشد.

تبصره ١: تغییر رشته دانشجویانی كه به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت كلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امكان پذیر است.

تبصره ٢: تغییر رشته به رشته های تحصیلی كه در ضوابط گزینش آن ها شرایط خاص پیش بینی شده، اضافه بر رعایت كلیه شرایط این ماده موكول به احراز شرایط مربوط نیز می باشد.

تبصره ٣: دانشجوی پذیرفته شده از طریق دوره های فراگیر، اضافه بر رعایت كلیه شرایط این ماده به استثنای بندهای ٢ ، ٣ و ٤ ماده ٣٧ ، باید درس های مرتبط با رشته تحصیلی مورد تقاضا در دوره دانشپذیری مربوط را ، با نمر ه حداقل ١٢ در یك نیمسال تحصیلی بگذراند . دانشجوی پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری، در
صورتی كه متقاضی تغییر رشته حتی اگر همراه با تغییر گروه آزمایشی باشد، نیز می تواند از مزایای این تبصره استفاده كند. مفاد این تبصره شامل رشته های تحصیلی است كه نیمسال دانشپذیری داشته اند یا دارند.

تبصره ٤: دانشجو در هر یك از مقاطع تحصیلی، تنها یك بار می تواند تغییر رشته دهد.

ماده ٤٩ : تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح، یا از مقطع بالاتر (كارشناسی) به مقطع پایین تر (كاردانی)، امكان پذیر است.

ماده ٥٠ : درصورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید ثبت نام كند و پس ازثبت نام، دانشجو حق بازگشت به رشته تحصیلی قبلی را ندارد.

تبصره: اقدام نكردن دانشجو به ثبت نام در رشته تحصیلی جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود.

ماده ٥١ : تغییر رشته همزمان با انتقال، مشروط به آن است كه دانشجو شرایط انتقال و تغییر رشته را با هم داشته باشد.

تغییر رشته الزامی

ماده ٥٢ : چنانچه دانشجو به تشخیص كمیسیون موارد خاص دانشگاه در دوران تحصیل، دچار بیماری یا سانحه ای گردد كه توانایی ادامه تحصیل در آن رشته تحصیلی و یا امكان بهره گیری از كارآیی حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته تحصیلی دیگری متناسب با رشته تحصیلی خود در همان گروه آزمایشی كه از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیكترین نمره را دارد، تغییر رشته دهد. در این حال دانشجو از رعایت شرایط بندهای ٢، ٣، و ٤ ماده ٣٧ معاف می باشد.

تبصره: در مواردی كه دانشجو به دلایل نقص عضو و بیماری، توانایی ادامه تحصیل در هیچ یك از رشته های تحصیلی گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد، كمیسیون موارد خاص دانشگاه پس از بررسی كامل مسأله، نسبت به تغییر رشته دانشجو به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر تصمیم می گیرد.

ماده ٥٣ : متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارك لازم، حداقل شش هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به دیگر دانشگاه و مركز محل تحصیل خود تسلیم كند.

ماده ٥٤ : در تغییر رشته كه همراه با تغی یر مقطع تحصیلی از كارشناسی به كاردانی است، حداكثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره كاردانی محاسبه می شود.

شرایط و ضوابط آزمون تغییر رشته از طریق بند ج:

1- ثبت نام دانشجویان جهت آزمون تغییر رشته در اردیبهشت هر سال صورت می گیرد.

2- آزمون در شهریور ماه همزمان با آزمون ترم تابستان برگزار خواهد شد و منبع آزمون همانند منابع درسی پایان نیمسال دوم می باشد.

3-متقاضیان تغییر رشته از طریق بند ج مطابق دفترچه راهنمایی پذیرش دوره های فراگیر فقط می توانند در رشته مرکز های اعلام شده در دفترچه فوق الذکر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

4- هر دانشجو می تواند واحد های اختصاصی رشته تحصیلی مورد درخواست خود را مازاد برسقف رشته تحصیلی قبلی خود انتخاب و یا از رشته قبلی مرخصی اخذ نماید.

5-تغییر رشته از طریق بند ج فقط در رشته هایی مجاز است که از طریق دوره های فراگیر اراده شده باشد.

6- دانشجویان متقاضی تغییر رشته توام با انتقال علاوه بر احراز شرایط تغییر رشته (کسب نمره 10 در هر درس و میانگین 12) باید شرایط انتقال را نیز احراز نمایند(انتقال به مرکز تهران مقدور نیست)

7- برای شرکت در آزمون تغییر رشته از طریق بند ج گذراندن یک ترم کفایت می کند و نیازی به گذراندن 24 واحد نسیت ولی در صورت تقاضای انتقال گذراندن 24 واحد با میانگین 12 الزامی است.

8- دانشجویان پذیرفته شده از طریق دوره های فراگیر پس از کسب نمره قبولی در دروس دانشپذیری مجاز به شرکت در این آزمون می باشند.

9- دانشجویان طرح چند بخشی (طرح تجمیع، تابان) که متقاضی تغییر رشته در داخل گروه (بخش) می باشند نیازی به شرکت در آزمون مذکور ندارند و طبق مقررات می توانند در پایان نیمسال چهارم تقاضای تغییر رشته نمایند.

10- دانشجویان طرح چند بخشی (طرح تجمیع،تابان) می توانند کلیه رشته های طرح چند بخشی (تجمیع، تابان) را مطابق دفترچه نوبت نوزدهم انتخاب نمایند ولیکن انتخاب رشته های فراگیر غیر چند بخشی برای ایشان امکان پذیر تمی باشد.

11- دانشجویان عادی دانشگاه در صورت تمایل می توانند تقاضای تغییر رشته به رشته های طرح چند بخشی (تجمیع، تابان) را نمایند.

12- دانشجویان طرح چند بخشی حق خروج از طرح فوق را ندارند و صرفا در قالب طرح چند بخشی می توانند متقاضی تغییر رشته و انتقال تمایند.

13- دانشجویان آزمون محور و دانشستان فقط در قالب رشته های موجود و در داخل همان سیستم آموزشی می توانند متقاضی تغییر رشته باشند و نمی توانند به دیگر دوره های آموزشی دانشگاه منتقل شوند.

دانشجویان متقاضی تغییر رشتع بند ج بایستی حداکثر تا 31 اردیبهشت ماه با مراجعه به کارشناس رشته خود و تکمیل فرم درخواست تغییر رشته بند ج و همچنین برگ انتخاب واحد دستی و پرداخت شهریه به ازاء هر واحد اخذ شده ،ثبت نام نمایند.

 دانشجویانی كه برای تغییر رشته از طریق بند ج ثبت نام نموده اند ،امتحان تغییر رشته بند ج همزمان با ترم تابستان (بر اساس برنامه امتحانات ترم تابستان)برگزار می شود.
انتخاب رشته و منابع درسی بر حسب دفترچه آخرین نوبت فراگیر می باشد.
توجه : تغییر رشته به رشته تربیت بدنی ممنوع است.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s